A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Szwajcaria na lato” (dalej „Konkurs”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Switzerland Tourism przy Ambasadzie Szwajcarii z siedzibą w Warszawie w Alejach Ujazdowskich 27 (dalej zwany „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B. Czas trwania Konkursu

Konkurs jest organizowany w dniach od 03.07.2008 r. do 16.07.2008r. do godziny 23.59 na stronach serwisu internetowego Dziennik.pl pod adresem http://www.podroze.dziennik.pl/szwajcaria

C. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a. Nagroda główna w postaci wyjazdu do Saas Fee - region Wallis (nagroda obejmuje: trzy noclegi w hotelu trzygwiazdkowym, w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i obiadokolacją, przelot w dwie strony z Warszawy do Zurychu szwajcarskimi liniami lotniczymi Swiss International Air Lines łącznie z opłatami lotniskowymi oraz dwa bilety Swiss Transfer Ticket w pierwszej klasie zapewniające przejazdy pociągami i autobusami od lotniska do miejsca docelowego i z powrotem), o wartości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto + nagroda pieniężna, w wysokości 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote)(dalej „Nagroda Główna”).

b. 15 firmowych plecaków Switzerland Tourism ( dalej „Nagroda Pocieszenia”)

(łącznie zwane „Nagrodami”)

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

E. Przebieg konkursu

1. W dniu 02.07.2008 r. na stronach serwisu internetowego Dziennik.pl pod adresem http://www.podroze.dziennik.pl/szwajcaria/ opublikowany zostanie formularz konkursowy ( dalej „Formularz”)

2. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza w formie elektronicznej.

3. Aby wysłać Formularz, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wypełnienie Formularza i udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego warto wyjechać latem do Szwajcarii?”. Odpowiedź nie może przekraczać 500 znaków ze spacjami włącznie.

5. Spełnienie przesłanek opisanych w punktach E.2-4 oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

6. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń zawierających odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w punkcie E.4, Komisja Konkursowa wybierze 16 najlepszych i najciekawszych prac celem przyznania Nagród.

7. Jeden z 16 laureatów, zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej, otrzyma Nagrodę Główną a pozostali 15 Nagrodę Pocieszenia.

F. Odbiór Nagród

1. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona, w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, tj. do dnia 23.07.2008 roku, na stronie internetowej http://www.podroze.dziennik.pl/szwajcaria/).

2. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu drogą pocztową lub pocztą kurierską w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej http://www.podroze.dziennik.pl/szwajcaria/).

3. W przypadku wygrania Nagrody Głównej, zwycięzca otrzyma pocztą voucher uprawniający do realizacji nagrody do dnia 31 lipca 2009 roku, z wyłączeniem. okresów między św. Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, ferie zimowe w Szwajcarii i ferie wielkanocne.

4. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników a także w celach marketingowych, w szczególności otrzymywania bezpłatnych materiałów informacyjnych o walorach turystycznych Szwajcarii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu laureatowi.

4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe

8. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie konkursowej (http://www.podroze.dziennik.pl/szwajcaria/.), a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.