Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego; zaplanowano je w czterech terminach.

Reklama

Terminy ferii zimowych

Od 17 do 30 stycznia wolne od zajęć mają uczniowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

Od 24 stycznia do 6 lutego wypoczywają dzieci i młodzież z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. przerwę w nauce będą mieli uczniowie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od 14 do 27 lutego wypoczywać będą zaś uczniowie województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych. Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych, w takim trybie jak w przypadku przedszkoli.