Reklama

"Umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych są obecnie zawierane przez przedsiębiorców turystycznych na rok obrotowy 2020. Obecnie odnotowany jest spadek sprzedaży w branży turystycznej na poziomie 60-70 proc., co w wymierny sposób wpłynie na obniżenie przychodów przedsiębiorców. W związku z powyższym uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

MF podało, że nowela ma na celu wprowadzenie regulacji, które umożliwią odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do aktualnie odnotowywanych strat finansowych przedsiębiorców.

Jednocześnie resort finansów zaprezentował projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

"Uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej" - napisano.