Za uchwaleniem ustawy głosowało 418 posłów, nikt nie był przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Teraz nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

Reklama

Wcześniej posłowie poparli kilka poprawek, jakie zaproponowali posłowie PiS. Jedna z nich dotyczyła obowiązku poinformowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w okresie obowiązywania ustawy o zamiarze wykonania lotu bezzałogowych statków powietrznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Polski Bon Turystyczny

Nowelizacja wydłuża termin na dokonywanie płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego - do 30 września 2022 r. z końca marca 2022 r., jak jest obecnie w przepisach.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Wartość bonu wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 1000 zł.

Nowelizacja umożliwi ponadto zaokrętowanie marynarzy na statek, którzy ze względu na stan epidemii mają trudności z powrotem do kraju oraz odnowieniem posiadanych dokumentów. Ważność dokumentów marynarskich będzie przedłużona do upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Reklama

Nowe przepisy zakładają również, że z uwagi na skutki pandemii COVID-19 związane z ograniczeniami w przewozie towarów i pasażerów statkami na rzekach, przewoźnicy zostaną zwolnieni z opłat za korzystanie z publicznych rzek i śluz. Dodatkowo z opłat tych zwolnieni będą turyści pływający statkami. Zwolnienie będzie dotyczyć sezonu żeglugowego trwającego od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Uchwalona ustawa umożliwi również jednostkom oświaty wydawanie pieniędzy w ramach wsparcia na pomoce dydaktyczne służące do nauki zdalnej.

Nowelizacja przewiduje również, że do 31 grudnia 2023 roku Wody Polskie będą ustalały wysokość opłaty stałej za usługi wodne na dotychczasowych zasadach, czyli bez uwzględnienia średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Zgodnie z nowelą do 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie będą musiały opracować metodykę wyznaczania SNQ przy ustalaniu opłat za usługi wodne.

Nowela przedłuży o 12 miesięcy okres obowiązywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.